ਵੈਸਟਮੀਨੀ ਬੁਖ਼ਾਰ

ਜ਼ੈਪਡੋਨਿਲਸ ਵਾਸੀ ਜ਼ੈਪਡੌਨਿਲਸ ਹੋਰੇਕਾ (ਐਂਜੀਲਿਟੀ: ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਬੁਖ਼ਰ) ਜੋ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਫਲਾਵੀਵ ਹੈ (ਸਲਾਦਿਨ ਫਲੀਵੀਰਿਡਿੇਡ) označovaným jako západonilský virus. ਅੱਸੀਮਿੰਟੋਮਾਟੈਕਸੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਨਕਊਬਚਨੀ ਡੋਬਾ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ