ਬੈਰੋਕ ਸੰਗੀਤ

ਬਲੋਕਨੀ ਹੁੱਡਾ ਓਬਡਬਾਏ ਹੂਡਬੀਨਿੋ ਬਾਰੋਕੇ ਜੋਹੈ ਡਬਲ ਕੈਲਸੀਨ ਡੋਮ ਰੋਜ਼ੀਮੇਜ਼ੀ XXXX ਨੂੰ 1600 ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਈਵਡ ਟਰਮਿਨ ਬਾਰੋਕੋ, ਪੈਸੋਡ ਟੂ ਡੈਨਜਿਨ ਨਮੂਨੀ, ਜਿਵੇਡਜ਼

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ