ਚੈੱਕ ਫਿਰਦੌਸ

Český ráj (německy Böhmisches Paradies) Pojizeří, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ Název Český ráj původně označoval oblast Litoměřicka (dnes zvanou zahrada)

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ