ਓਲੀਵਟਸਕਾ ਹਾੜਾ

Olivetská Hora (886 ਨਮੂਐਮ) ਜੋ ਵੀਰਚੋਲ ਵਜੇਸਕੀਚ ਹੋਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ' Prochází tudy

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ