ਪ੍ਰੈਲ ਜੈਜ਼ਰਾ

ਪ੍ਰੀਰੋਡੀਨ ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿ ਪ੍ਰੈੱਲ ਜੇਜ਼ਰਾ ਜੇਰਜ ਜੇਰਜ ਨਾਈਜੇਜਜਿਸੀਜ ਕੈਟਾਸਿਐਰ ਐਂਟੀਜਿਜ਼ ਐੱਸ ਕੈਟਾਸਟਰਿਐਲਿਨਮਮ ੂਜ਼ਮੀ ਇਬਜਜਿਸ ਵਾਈਕ੍ਰੇਜ ਲਿਬਰੇਕ, ਕੈਟੇਜ਼ ਰਿਜਵਰਸੀ ਅਮੇਰਜਜ਼ੀਜਿ úz úz úz ú ú ú ú ú... ਜ਼ੌਜਿਮਾ ਵ੍ਰਚੋਲੋਵ čãst druhé

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ