ਜਾਇੰਟ, ਦੈਤ ਪਹਾੜ, ਚੈੱਕ ਫਿਰਦੌਸ

ਇੱਕ ਟੀਮ

  • ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਿਆਨੋ ਮੇਲੌਡੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ>

    ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਿਆਨੋ ਮੇਲੌਡੀ

    F5, C5, F5, ਇੱਕ # 4, C5, F4, A4, C5, F5, C5, G5, F5 'ਡੀ # 5, D5, C5, ਇੱਕ # 4, C5, F5, F5, C5, F5, A4, ਇਕ # 4, G4, C5, F4 ਜੀ # 4, ਇੱਕ # 4 C # 5, ਡੀ # 5 ਜੀ # 4, ਇੱਕ # 4 'ਡੀ # 4, ਡੀ # 5, D5, ਇੱਕ # 4' ਡੀ # 5, D5, A4, ਇੱਕ # 4, C5, F5, C5, ਇੱਕ # 4, F4, C5, 4 ਇਕ #, ਇਕ # 4, A4, F4, E4, F4

ਵਾਪਸ ਲਈ ਸਿਖਰ