ਜਾਇੰਟ, ਦੈਤ ਪਹਾੜ, ਚੈੱਕ ਫਿਰਦੌਸ

ਮਧਮ

  • ਐਲਨ ਵਾਕਰ - ਫੇਡ - ਪਿਆਨੋ ਮੇਲੌਡੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ>

    ਐਲਨ ਵਾਕਰ - ਫੇਡ - ਪਿਆਨੋ ਮੇਲੌਡੀ

    ਤੇ ਜੁਡ਼ੋ # 4 ਜੁਡ਼ੋ # 4 ਜੁਡ਼ੋ # 4, ਇੱਕ # 4 'ਡੀ # 5, ਡੀ # 5, ਡੀ # 5 C # 5, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, F4, F4, F4, F4 ਜੁਡ਼ੋ # 4 ਜੁਡ਼ੋ # 4 ਜੁਡ਼ੋ # 4 ਜੁਡ਼ੋ # 4 ਜੁਡ਼ੋ # 4 ਜੁਡ਼ੋ # 4, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4 'ਡੀ # 5, 'ਡੀ # 5, ਡੀ # 5, ਡੀ # 5, ਡੀ # 5, ਡੀ # 5, ਡੀ # 5 C # 5, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, 4 ਇਕ #, ਇਕ # 4, 4 ਇਕ #, ਇਕ # 4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F # 4, 4 ਜੁਡ਼ੋ #, F # 4, [...]

ਵਾਪਸ ਲਈ ਸਿਖਰ