ਜਾਇੰਟ, ਦੈਤ ਪਹਾੜ, ਚੈੱਕ ਫਿਰਦੌਸ

ਮੈਲੋਡੀ

ਵਾਪਸ ਲਈ ਸਿਖਰ