ਜਾਇੰਟ, ਦੈਤ ਪਹਾੜ, ਚੈੱਕ ਫਿਰਦੌਸ

ਪਿਆਨੋ ਮੇਲੌਡੀ

  • ਐਲਨ ਵਾਕਰ - ਫੇਡ - ਪਿਆਨੋ ਮੇਲੌਡੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ>

    ਐਲਨ ਵਾਕਰ - ਫੇਡ - ਪਿਆਨੋ ਮੇਲੌਡੀ

    ਤੇ ਜੁਡ਼ੋ # 4 ਜੁਡ਼ੋ # 4 ਜੁਡ਼ੋ # 4, ਇੱਕ # 4 'ਡੀ # 5, ਡੀ # 5, ਡੀ # 5 C # 5, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, F4, F4, F4, F4 ਜੁਡ਼ੋ # 4 ਜੁਡ਼ੋ # 4 ਜੁਡ਼ੋ # 4 ਜੁਡ਼ੋ # 4 ਜੁਡ਼ੋ # 4 ਜੁਡ਼ੋ # 4, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4 'ਡੀ # 5, 'ਡੀ # 5, ਡੀ # 5, ਡੀ # 5, ਡੀ # 5, ਡੀ # 5, ਡੀ # 5 C # 5, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, ਇੱਕ # 4, 4 ਇਕ #, ਇਕ # 4, 4 ਇਕ #, ਇਕ # 4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F # 4, 4 ਜੁਡ਼ੋ #, F # 4, [...]

  • ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਿਆਨੋ ਮੇਲੌਡੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ>

    ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਿਆਨੋ ਮੇਲੌਡੀ

    F5, C5, F5, ਇੱਕ # 4, C5, F4, A4, C5, F5, C5, G5, F5 'ਡੀ # 5, D5, C5, ਇੱਕ # 4, C5, F5, F5, C5, F5, A4, ਇਕ # 4, G4, C5, F4 ਜੀ # 4, ਇੱਕ # 4 C # 5, ਡੀ # 5 ਜੀ # 4, ਇੱਕ # 4 'ਡੀ # 4, ਡੀ # 5, D5, ਇੱਕ # 4' ਡੀ # 5, D5, A4, ਇੱਕ # 4, C5, F5, C5, ਇੱਕ # 4, F4, C5, 4 ਇਕ #, ਇਕ # 4, A4, F4, E4, F4

ਵਾਪਸ ਲਈ ਸਿਖਰ