ਐਸਟਰ ਲੀਡੇਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ZOH 2018 ਹੈ

ਜ਼ੈਜ਼ਰਾਕਨ, ਸੈਨਜ਼ਾਕਨ, ਨਿਊਵਿਊਰਿਤਲਨੈ ਏਸਟਰ ਲੇਡੈਕੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰਬੋਰੇਜ਼ ਸੋਲੌਲੋ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸਕ੍ਰੀਨੈਜਿਟੀ ਕੋਨਰੇਜ ਬੋਜੇਵੈਟ ਅਤੇ ਸਕੋਇਡਬੋਰਡੁ, ਜੇਨੌਕੌਸਟਿਕਸ ਆੱਫ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਓ ਸੈਟਿਨੂ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ